W tym miejscu znajdziesz niezbędne informacje o polityce prywatności oraz regulaminie serwisu Polski-Sport.pl, a także klauzulę informacyjną RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych. Aktualna wersja polityki prywatności oraz regulaminu została przygotowana 20.11.2023 r.

Polityka prywatności serwisu Polski-Sport.plWydawca i administrator serwisu sportowego Polski-Sport.pl („Serwis”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu oraz bezpieczeństwa przetwarzania i wykorzystywania ich danych osobowych. Właścicielem serwisu oraz wydawcą i administratorem danych jest JBM Limited z siedzibą w Central Business Centre, Zebbug ZBG9015, Malta. Administratorami danych użytkowników mogą być również Zaufani Partnerzy - pełna lista jest dostępna w paragrafie 3.

Działamy zgodnie z Zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych (TCF) przygotowanych przez IAB. Oznacza to, że korzystamy z certyfikowanej przez IAB platformy CMP (od Google) do zarządzania zgodą użytkowników.

§ 1. Rejestracja w Serwisie 

1. Udostępnione przez Użytkowników dane osobowe, przechowywane są bezpiecznie w bazie danych oraz przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę.

2. Gromadzone dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim. W każdym innym przypadku udostępnienie danych osobowych osobom trzecim wymaga zgody Użytkownika.

3. Dane osobowe są chronione przed dostępem osób niepowołanych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Udostępniając dane osobowe, Użytkownik świadomie zgadza się na ich przetwarzanie i wykorzystywanie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu realizacji zamówienia, obsługi zgłoszeń lub reklamacji oraz ułatwienia ewentualnego przyszłego kontaktu.

5. Każdy Użytkownik, który udzielił informacji o danych osobowych ma prawo dostępu do nich, poprawienia ich, aktualizacji, uzupełnienia, żądania zaprzestania przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych. Zmian tych może dokonać poprzez zgłoszenie w formie pisemnej listem poleconym na adres stacjonarny Operatora, o ile zawarte w Portalu formularze ich nie umożliwiają.

6. Portal zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, którzy zgodzili się z Polityką prywatności. Wiadomości mogą dotyczyć jedynie Portalu, prezentowanych w nim produktów i treści oraz życzeń okolicznościowych.

7. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

8. Obecnie w serwisie nie ma możliwości rejestracji nowych użytkowników.

§ 2. Dane osobowe użytkowników Serwisu 

1. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzu rejestracji przetwarzane są z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.). Użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracji lub w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do dotyczących jego danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Dane zgromadzone automatycznie nie mogą być zmodyfikowane ani też usunięte.

2. Przetwarzamy dane, które są niezbędne do udostępnienia Tobie kont lub profili w Usługach np. adres e-mail, imię, nazwisko, wiek, płeć, miasto, datę urodzenia) które nam podajesz np.w ramach formularzy lub okien dostępnych w naszych Usługach, sondach, ankietach czy badaniach. Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane w prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej.

3. Serwis gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników wchodzących na strony internetowe Serwisu oraz korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

4. Serwis nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkownika Serwisu innym osobom lub instytucjom bez zgody użytkownika.

5. Dodatkowo wszystkie reklamy i materiały redakcyjne będą geotargetowane oraz profilowane z wykorzystaniem Twoich danych.

6. Przetwarzamy dane o Twojej aktywności w ramach usług, portali, serwisów internetowych i naszych Zaufanych Partnerów i innych lokalizacji w sieci Internet oraz informacje przechowywane na urządzeniach końcowych z których korzystasz, w tym informacje o przeglądarce, a także dane o Twojej dokładnej lokalizacji geograficznej.

§ 3. Polityka w zakresie plików „cookies” 

Polski-sport.pl oraz zaufani partnerzy mogą zamieszczać informacje w formie plików cookies, czyli tak zwanych ciasteczek. Pliki te to dane informatyczne, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, w tym portali i serwisów internetowych. Dodatkowo nie rzadko się zdarza że pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, ponieważ może być przechowywany na danym urządzeniu numer identyfikacyjny pozwalający określić preferencje użytkownika bez ustalenia jego tożsamości. Pliki cookies ułatwiają również analizę ruchu w serwisie, a także mogą być wykorzystywane do wyświetlania reklam.

Zaufani Partnerzy Serwisu:

Google LLC - sprawdź, w jaki sposób Google wykorzystuje Twoje dane.

1. Serwis stosuje mechanizm tzw. cookies (plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na dysku komputera użytkownika Serwisu służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania). Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies:

a) "niezbędne" pliki, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu;

b) pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika w Serwisie;

c) pliki "wydajnościowe", umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; x

d) "funkcjonalne" pliki, umożliwiające "zapamiętanie" wyborów Użytkownika;

e) "reklamowe" pliki, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

2. Mechanizm cookies jest stosowany do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką, a tym samym do możliwości poprawnego wyświetlenia zawartości strony lub wysyłania formularza kontaktowego przez Użytkownika.

3. Mechanizm cookies stosowany jest do zliczania statystyk za pomocą narzędzia Google Analytics oraz do korzystania z mechanizmów udostępniania treści z Serwisu na portalu Facebook.com i X.com (dawniej Twitter).

4. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez Zaufanych Partnerów Serwisu do wyświetlania reklam, w tym również reklam personalizowanych.

5. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu.

6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych niż strony Serwisu stronach internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach Serwisu.

7. Strona internetowa polski-sport.pl może wykorzystywać wszystkie typy plików cookie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

8. Zmiany w polityce prywatności W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronach internetowych Serwisu.

9. Kontakt w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, pytań do inspektora danych i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez e-mail: redakcja@polski-sport.pl.

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych1. Administratorem danych osobowych jest JBM Limited pod osobowością prawną Nikita Cuschieri, spółka maltańska zarejestrowana pod numerem C59175, pod adresem: Central Business Centre, 1st Floor Suite 3, Mdina Road, Zebbug, ZBG9015, Malta

2. W przypadku pytań czy przetwarzamy dane związane z twoją osobą możesz skontaktować się bezpośrednio na adres redakcja@polski-sport.pl w celu otrzymania stosownych informacji.

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

4. Kategorie danych osobowych obejmują adres email jak i nazwę użytkownika, jak i imię.

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT; OVH, JBM oraz Zaufanym Partnerom Serwisu.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres aktywnego konta istnienia prawnie uzasadnionego jak i komentarzy na stronie interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

10. Jeśli chcesz zgłosić naruszenie danych osobowych, możesz złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych. Taki organ może określać kraj Twojego miejsca pobytu lub miejsca, w którym doszło do ewentualnego naruszenia. W naszym przypadku jest to Maltański Urząd Ochrony Danych (IDPC) - Floor 2, Airways House, High Street, Sliema SLM 1549, Malta.

11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

12. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.

13. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Regulamin Serwisu Polski-Sport.pl

Serwis polski-sport.pl skierowany jest do polskojęzycznych odbiorców, którzy zamieszkują w krajach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z obowiązującym prawem. Osoba odwiedzająca Serwis polski-sport.pl oświadcza, że zakłady bukmacherskie oraz gry hazardowe są dozwolone w jego jurysdykcji oraz ponosi odpowiedzialność przed administratorem Serwisu za prawdziwość oświadczenia, które złożyła.

Serwis polski-sport.pl przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Polski-sport.pl ani żadna osoba współpracująca z serwisem polski-sport.pl nie odpowiada za straty wynikające z właściwego lub też niewłaściwego korzystania z informacji zamieszczonych w serwisie. Nie ma znaczenia rodzaj ewentualnych szkód.

Serwis polski-sport.pl nie gwarantuje wygranych. Tym samym, Serwis nie może być odpowiedzialny za ewentualne straty, które wynikają z korzystania z informacji zamieszczonych na stronie.

Wszystkie oferty promocyjne zawarte na stronie (jeżeli takowe występują) wymagają potwierdzenia i nie są zobowiązujące.

Redaktorzy mają prawo do tymczasowego lub całkowitego wstrzymania publikacji na stronie, jak również do usuwania lub zmian informacji umieszczonych na stronie, bez podania przyczyny.

Polski-sport.pl nie oferuje możliwości obstawiania za pieniądze gier hazardowych, wydarzeń sportowych oraz jakichkolwiek innych zdarzeń losowych.

Redaktorzy nie odpowiadają za bezpośrednie lub pośrednie polecenie obcych serwisów. Odstępstwo od tego istnieje jedynie wówczas, gdy redaktorzy posiądą wiedzę o bezprawnej działalności danego obcego serwisu oraz techniczne możliwości aby ostrzec użytkownika. Redaktorzy oświadczają, iż nie znaleźli nielegalnej treści na obcych stronach w momencie zamieszczania linków. Potwierdzenie to, dotyczy wszystkich linków, jak również innych elementów polecających dany obcy serwis, umieszczonych na stronie polski-sport.pl.

Za wszystkie nieprawidłowe, nielegalne oraz niekompletne informacje na obcych serwisach odpowiada dostawca serwisu.

Akceptując regulamin serwisu polski-sport.pl wyrażasz zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych, na podany przez Ciebie adres email.

Uwaga: Pamiętaj, że obstawianie niesie ze sobą ryzyko. Zanim zagrasz ustal limit pieniędzy, które faktycznie możesz przeznaczyć na hazard.